Testy kompetencyjne i osobowości

TEST ONLINE BADAJĄCY POTENCJAŁ ZAWODOWY (TEST CCQ):

Kwestionariusz Potencjału Zawodowego CCQ to narzędzie opracowane przez zespół psychologów, które pozwala na ocenę obszarów kluczowych „kompetencji osobistych” osób dorosłych w oparciu o identyfikację dominujących funkcji psychicznych (typów umysłu / typów psychologicznych). Podstawą teoretyczną, na której opiera się kwestionariusz jest teoria typów psychologicznych C. G. Junga oraz jego następców (w tym szczególnie prace I. Briggs-Myers).

Świadomość swoich kluczowych kompetencji osobistych daje możliwość lepszego ukierunkowania dalszego rozwoju zawodowego i ścieżki edukacyjnej oraz pozwala na dokonywanie świadomych wyborów związanych z środowiskiem i typem pracy zawodowej. Osoby, którym wykonywanie obowiązków zawodowych przychodzi w sposób naturalny, osiągają wysoką satysfakcję z wykonywanej pracy, przejawiają stały, wysoki poziom motywacji i gwarantują osiąganie ponadprzeciętnych wyników w swojej pracy. Zadowolenie z osiąganych wyników powoduje, że osoby te pracują chętnie i są zaangażowane w wykonywaną pracę.

Badanie Kwestionariuszem CCQ pozwala na poznanie własnych kompetencji osobistych oraz odpowiednie ukierunkowanie swoich wyborów zawodowych. W reprezentowanym przez nas ujęciu, kluczowe kompetencje osobiste identyfikujemy na podstawie zachowań wynikających z preferowanych procesów mentalnych danej osoby. Z tego względu w wynikach badania odwołujemy się do preferencji w zakresie jednego z szesnastu typów psychologicznych.

Metoda ta jest w pełni znormalizowana i wystandaryzowana w warunkach polskich oraz posiada wiarygodne skale trafności i rzetelności. Kwestionariusz Kompetencji Osobistych CCQ składa się ze 130 par pytań-stwierdzeń, spośród których badany wybiera po jednym – bardziej do niego pasującym. Wypełnienie kwestionariusza pochłania najczęściej ok. 20 – 30 min.

TEST KOMPETENCYJNY

W ramach opracowania dedykowanego testu kompetencyjnego proponujemy 3 etapowy zakres współpracy:

  1. Zdefiniowanie i rozpisanie na wskaźniki behawioralne (przykłady zachowań) wszystkich kompetencji, które będą podlegać ocenie.
  2. Przygotowanie zadań / testów weryfikujących poziom opisanych wcześniej kompetencji
  3. Wsparcie w przeprowadzeniu pierwszej oceny przy zastosowaniu opracowanych zadań.

Zaproponowane powyżej wsparcie przy przeprowadzeniu pierwszej oceny kompetencji może dotyczyć prawidłowej oceny i interpretacji wyników uzyskanych przez osoby uczestniczące w badaniach oraz weryfikacji, na ile zastosowane narzędzie różnicuje uczestników badania pod kątem ocenianych kompetencji.

Zadania mogą mieć charakter uniwersalny – czyli odwoływać się do sytuacji, w których kontekst funkcjonalny nie ma dużego znaczenia (np. uniwersalne zadania dla kadry kierowniczej) – jednak zawsze muszą odwoływać się do uzgodnionych wcześniej definicji kompetencji, które mogą być bardzo specyficzne dla danej organizacji. Z tego też powodu testy kompetencyjne najczęściej dedykowane są pod kątem potrzeb konkretnej organizacji.

Pakiet testowy opracowany dla Państwa firmy będzie zawierał:

  • Treść zadań w formie przeznaczonej dla uczestnika badania wraz z instrukcją.
  • Arkusze odpowiedzi dla uczestników badania.
  • Klucze interpretacyjne dla osób przeprowadzających badanie.
  • Plik Excel pozwalający na zliczenie wyników.

Zapytaj o:

RHR +