Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk jest narzędziem służącym do określenia wpływu wartości pracy wykonywanej na danym stanowisku na wynagrodzenie zasadnicze w skali całej organizacji. Projekt wartościowania stanowisk może być poprzedzony aktualizacją obecnie istniejących opisów stanowisk pracy, a także w niektórych przypadkach, weryfikacją i optymalizacją procesów pracy zachodzących w firmie.

Celem wartościowania stanowisk pracy, jest najczęściej stworzenie tabeli realnej płacy zasadniczej. Realizacja projektu wartościowania istotnie wpływa na poziom motywacji zatrudnionych osób i przejrzystość podejmowanych przez pracodawcę działań m.in. w obszarze rekrutacji, podwyżek, premii lub awansów. Wartościowanie może dotyczyć wszystkich stanowisk lub wybranego obszaru firmy.

Metodę wartościowania stanowisk dobieramy po przeanalizowaniu dokumentacji firmowej m.in. opisów stanowisk, struktury organizacyjnej, katalogu uprawnień, regulamin pracy czy systemu ocen pracowniczych. Przy wartościowaniu stanowisk zwykle wykorzystujemy metodę analityczno-punktową. Powinniśmy także pamiętać, że jakość dokumentów firmowych może w realny sposób przełożyć się na wynik wartościowania, dlatego powinniśmy zadbać o ich aktualizację.

Następnie przeprowadzamy wywiady z pracownikami, celem ustalenia wpływu ich stanowisk i kompetencji na działania w organizacji. Ten etap pomaga nam również uszczegółowić ich obowiązki i uprawnienia. Analizujemy także wpływ istotnych czynników zewnętrznych, mogących oddziaływać na złożoność pracy na danym stanowisku.

Ostatecznie cały proces poddajemy weryfikacji (symulacje), aby wykluczyć ryzyko błędu i jego wpływu na projektowanie kategorii zaszeregowania i tabeli płac. Wycenę wartości płac weryfikujemy również w oparciu o dane rynkowe m.in. raporty płacowe.

Efektem profesjonalnie zrealizowanego projektu wartościowania stanowisk pracy będzie identyfikacja kluczowych stanowisk, uporządkowanie ich w hierarchii, ustalenie ich rzeczywistej wartości, a także możliwość regulowania wynagrodzeń w przyszłości. Równie ważna jest ocena przeprowadzonego projektu wartościowania przez pracowników naszej firmy i ich poczucie sprawiedliwego wynagradzania pracy.

Co ważne przed podjęciem naszej pracy, dbamy o to aby zmiany, które zostaną finalnie wprowadzone w organizacji, były zakomunikowane pracownikom w sposób spójny i klarowny. W ramach akcji informacyjnej konsultanci RHR+ ustalają wraz z przedstawicielami firmy metody działania oraz sposób komunikacji. Jest to istotne aby pracownicy zaakceptowali i zrozumieli cele i korzyści płynące dla nich z przeprowadzenia projektu wartościowania stanowisk pracy i zaakceptowali jego wyniki. Zaangażowana kadra pracowników pomoże nam także poznać złożoność istniejących w firmie stanowisk, zwiększyć obiektywność wyników i budować wartościową organizację.

Jakie korzyści przyniesie firmie wartościowanie stanowisk pracy:

  • kontrola kosztów wynagrodzeń
  • weryfikacja lub stworzenie opisów stanowisk – podstawowego narzędzia HR dla każdej organizacji
  • określenie płacy zasadniczej dla poziomów stanowisk
  • uporządkowanie wynagrodzeń pracowników
  • dopasowanie wynagrodzeń w odniesieniu do wartości wykonywanej pracy
  • elastyczność w reagowaniu na zmieniające się płace na rynku pracy
  • ustalenie relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w ramach organizacji
  • podstawa do zbudowania systemu wynagrodzeń ocenianych przez pracowników jako sprawiedliwy
  • docelowe ujednolicenie i uelastycznienie systemu wynagrodzeń  
  • spełnienie prawnego wymogu oferowania pracownikom jednakowych płac za jednakową pracę lub jej tożsamą wartość

Zapytaj o:

RHR +