Lean

  • Poniżej przedstawiamy zakres najczęściej realizowanych tematów Lean. Forma realizacji może mieć charakter szkolenia, warsztatów lub projektów wdrażających narzędzia Lean w organizacji.

Kaizen

Kaizen (jap. zmiana na lepsze, ulepszanie) jest to filozofia polegająca na zaangażowaniu wszystkich pracowników w generowanie pomysłów usprawniających funkcjonowanie każdego elementu w organizacji, a także jej ciągłego doskonalenia, podnoszenia norm i standardów jakości.  Wymaga to określenia jasnych celów organizacji oraz sposobu dążenia do ich realizacji. Kaizen jest zorientowany na proces zarządzania, a nie ocenę pracy poszczególnych osób z punktu widzenia ich wyników. Ciągły rozwój organizacji w filozofii Kaizen zależy od wiedzy i umiejętności pracowników współtworzących zmiany i je wdrażających.

Zapytaj o usługę

5S

5S to narzędzie, którego celem jest ciągłe doskonalenie środowiska pracy – biurowego lub produkcyjnego, osiągane jest to po przez utrzymanie wysokiego poziomu jakości miejsc i stanowisk pracy. Tak jak pozostałe metody, 5S dąży do wykluczenia marnotrawstw, zapewnienia stabilności procesów oraz podnoszenia kultury organizacyjnej. 5S jest podstawą do wprowadzenia bardziej skomplikowanych narzędzi zawartych w filozofii Lean. 5S jest oparte na 5-ciu krokach:

  • Seiri – selekcja i sortowanie.
  • Seiton – systematyka
  • Seiso – sprzątanie
  • Seiketsu – standaryzacja
  • Shitsuke – samodyscyplina/samodoskonalenie
Zapytaj o usługę

Kanban
i e-Kanban

Kanban to metoda sterowania produkcją oraz powiązanym z nią systemem sygnalizacji. Słowo Kanban w języku japońskim oznacza szyld, tabliczkę informacyjną. Kanban dotyczy m.in. obszarów związanych z: systemami planowania, systemami informacyjnymi oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Metoda ta opiera się na zorganizowaniu produkcji w taki sposób, aby zsynchronizować produkcję ze złożonymi zamówieniami, minimalizując zapasy przedprodukcyjne i między produkcyjne, niwelując przy tym koszty. Natomiast e-Kanban wykorzystuje dostępne zasoby informatyczne i technologiczne zastępując np. papierowe karty Kanban, kartami z kodami kreskowymi.

Zapytaj o usługę

Lean Thinking

Lean thinking jest filozofią myślenia opartą na Lean Managment i Lean Manufacturing. Ciągłe udoskonalenia i eliminowanie marnotrawstw powinno się zaczynać od zmiany dotychczasowych zachowań i sposobu funkcjonowania pracowników na takie, które są zgodne z drogą „szczupłego myślenia”. Wymaga to od całej firmy wdrożenia różnych form edukacyjnych, które pomogą, wykształcić wśród pracowników odpowiednią kulturę organizacyjną,      a także sposób postrzegania i rozwiązywania procesów. Lean thinking pozwala firmie wejść na wyższy poziom rozwoju organizacji, a także stopnia świadomości jej pracowników.

Zapytaj o usługę

TWI - Training Within Industry

Training Within Industry jest programem polegającym na rozwijaniu kompetencji doskonalenia metod pracy, instruowania pracowników, budowania relacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na różnych poziomach zarządzania w firmach produkcyjnych. TWI to ciągłe doskonalenie poziomu produkcji, oparte na wzajemnym oddziaływaniu, nieustannej nauce i generowaniu nowych usprawnień. Celem tych działań jest umożliwienie organizacjom wygenerowanie oszczędności finansowych oraz podniesienie efektywności pracy.

Zapytaj o usługę

TPM - Total Productivity Maintenance

Całkowite produktywne utrzymanie maszyn; jest to metoda zarządzania utrzymaniem ruchu służąca zapewnieniu maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń. TPM jest ukierunkowany na zwiększenie stabilności procesów produkcyjnych, a także wydłużenia okresu eksploatacji (planowanie konserwacji i przestojów) i obniżenie kosztów utrzymania parku maszynowego. Oby to osiągnąć, TPM skupia się na opracowaniu usprawnień i standardów w systemie utrzymania ruchu oraz eliminowaniu marnotrawstwa. Głównym celem TPM jest wzrost efektywności wykorzystania maszyn i sprzętu oraz zapewnienie ich maksymalnego dostępu, dzięki wykorzystaniu wskaźników efektywności. Narzędzie TPM dąży do osiągnięcia poziomu trzech zer: zero awarii, zero braków, zero wypadków.

Zapytaj o usługę

TQM - Total Quality Managment

Kompleksowe zarządzanie jakością: jest techniką skupiającą się na zarządzaniu procesami produkcyjnymi na wszystkich jej etapach i stopniach, w taki sposób, aby uzyskać produkt najwyższej jakości. W TQM wymagane jest kompleksowe i systematyczne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, oparte na ciągłym doskonaleniu. W całym procesie ważne jest uczestnictwo wszystkich pracowników, z wiodącą rolą kadry kierowniczej. Efektem wdrożenia TQM jest tworzenie wysokiej jakości produktów i satysfakcja klientów.

Zapytaj o usługę

TSM - Total Service Managment

Total Service Management koncentruje się na efektywności procesów administracyjnych. Najważniejszym celem jest wzmocnienie przewagi konkurencyjnej w zakresie jakości, kosztów oraz terminów (czasu) oferowanych przez firmę usług. Zmniejszenie czasu przepływu informacji, efektywna komunikacja czy uporządkowana dokumentacja, to niektóre z efektów stopniowego „wyszczuplania” procesów.

Zapytaj o usługę

VSM - Value Stream Mapping

Mapowanie strumienia wartości; jest narzędziem, które pozwala na zobrazowanie procesów wytwarzania i przepływu informacji dla wybranej kategorii produktowej. VSM polega na analizie każdej czynności w procesie produkcyjnym rozpoczynając od klienta, aż do materiałów, z których powstaje dany produkt. VSM pomaga rozpoznać marnotrawstwa i zidentyfikować przyczyny ich powstawania. Proces obejmuje tworzenie map przepływu procesu, i ma na celu opisanie bieżącej sytuacji, natomiast mapa stanu przyszłego służy jako podstawa dla wdrażania innych strategii/narzędzi umożliwiających osiąganie większej efektywności.

Zapytaj o usługę

Poka-yoke

Poka-yoke (z jap. zapobieganie błędom) jest to metoda pomagająca pracownikom zminimalizować ryzyko pomyłek oraz błędów podczas wykonywania pracy. Celem Poka-yoke jest redukcja kosztów oraz zwiększenie zysków przy jednoczesnym wykluczeniu wszystkich strat  w procesie produkcyjnym. Poka-yoke jako element strategii „zero błędów”, pozwala stworzyć warunki, w których pomyłka może zostać natychmiast wychwycona i naprawiona, zapobiega to tworzeniu i powielaniu się wad produkcyjnych. Poka-yoke zapewnia przy tym wysoką jakość już na etapie planowania i organizacji procesów.

Zapytaj o usługę

DoE - Design of experiments

Design of Experiments: to metoda wykorzystująca eksperymenty do projektowania nowych produktów i procesów oraz doskonalenia już istniejących. Właściwie zaprojektowane eksperymenty pozwalają zminimalizować koszty oraz są w stanie zapewnić więcej informacji, w krótszym czasie. Za pomocą DoE możliwe jest ustalenie przyczyny problemów, dzięki identyfikacji czynników mających istotny wpływ z perspektywy zagadnienia poddanego analizie. Może również służyć do oceny wielkości tego wpływu oraz ich wzajemnego oddziaływania. Stosowanie tej metody pozwala również planować proces rozwój produktów.

Zapytaj o usługę

SMED - Single Minute Exchange of Die

Single Minute Exchange of Die; jest zbiorem technik i narzędzi pozwalających zdiagnozować, a następnie usprawnić procesy produkcyjne aby przezbrojenia były dokonywane z użyciem jak najmniejszej ilości czynności i narzędzi. Pomaga to zwiększyć efektywność i elastyczność procesu produkcyjnego, szczególnie w firmach, które dokonują częstych przezbrojeń.

Zapytaj o usługę

Zapytaj o usługę

RHR +