System okresowych ocen pracowników (SOOP)

SOOP jest narzędziem służącym do oceny i badania: efektywności, potencjału, rozwoju czy nastawienia pracowników. System okresowych ocen pracowniczych pełni w firmach wiele funkcji; od motywacyjnych poprzez monitorujące, administracyjne, rozwojowe aż do wspierających zarządzanie personelem i przedsiębiorstwem. Kompleksowy charakter systemu ocen okresowych sprawia, że uzyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane nie tylko dla rozwoju indywidualnego pracownika, ale również w  wielu procesach m.in. dla zaplanowania potrzeb rekrutacyjnych, weryfikacji systemu wynagrodzeń i systemu motywacyjnego, ścieżek karier / sukcesji czy planów szkoleniowych.

Ważne, aby ocena okresowa była realizowana regularnie. W zależności od potrzeb organizacji najczęściej przyjmuje się okresy: roku, 6 miesięcy lub kwartału. Im więcej pracowników w zespole, tym więcej czasu ocena zajmuje managerom. Jednak oceny pracownicze przeprowadzane częściej (w krótszych jednostkach czasu) pozwalają skuteczniej wyeliminować subiektywne czynniki tzn. naturalną tendencję do oceny ostatnich i skrajnych zachowań pracowników. Pozwala to także lepiej monitorować rozwój pracowników.

Najczęściej wykorzystywane narzędzia SOOP to ocena: 90°, 180°, 270° i 360° oraz Development Center.  Pierwszym krokiem w zbudowaniu systemu ocen okresowych jest ustalenie celu, zasad i kryteriów oceny, a także możliwości organizacji. Dopiero mając ustalony podstawowe założenia systemu oceny, konsultanci RHR+ proponują odpowiednią metodę np. 180°. Zanim rozpoczniemy pracę właściwą, przeprowadzamy odpowiednią akcję informacyjną aby zwiększyć zaufanie i zaangażowanie pracowników w proces. Następnie opracowujemy formularz oceny i dokonujemy pilotażu SOOP. Po weryfikacji systemu, przygotowujemy kadrę managerską do przeprowadzenia oceny okresowej, w ramach szkoleń i konsultacji. Ten etap pozwala przełożonym na odpowiednie wypracowanie metod przekazywania informacji zwrotnej w trakcie rozmowy oceniającej, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa pracowników i obiektywizm oceny. Ostatnim elementem jest wdrożenie systemu ocen okresowych w całej firmie lub dedykowanym obszarze (oddział, zakład, fabryka).

Dbamy o to, żeby podczas każdego etapu projektu systemu okresowych ocen pracowniczych komunikować postępy, zmiany, a także wspomagać organizację w aktualizacji lub wprowadzeniu nowego systemu.

Jakie korzyści przyniesie projekt systemu ocen?

 • efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników
 • tworzenie ścisłego powiązania pomiędzy uzyskiwanymi rezultatami a nagradzaniem pracowników
 • obiektywne podstawy do podejmowania decyzji o awansach i podwyżkach
 • powiązanie efektywności pracy z wynagrodzeniem
 • zbudowanie motywacji do samorozwoju i zwiększania efektywności w pracy na danym stanowisku
 • poczucie sprawiedliwej oceny pracy u pracowników
 • zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą
 • kierowanie rozwojem zawodowym pracowników poprzez wzmacnianie mocnych stron i pracy nad słabymi
 • efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu szkoleniowego
 • zmniejszenie kosztów rekrutacji
 • zwiększenie efektywności zarządzania zespołami

Zapytaj o:

RHR +