Zarządzanie przez cele

Kiedyś praca kojarzyła się głównie z wykonywaniem czynności, mniej lub bardziej powtarzalnych. Przeglądając Portale rekrutacyjne, często możemy się natknąć na ogłoszenia – najczęściej w akapicie na temat oczekiwań/wymagań od kandydata – o tym, że pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za realizację celów. Czym natomiast jest ten tajemniczo brzmiący „cel”? Obecnie bardzo wiele firm korzysta z zarządzania przez cele (MBO), ponieważ jest to prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna metoda. Należy pamiętać, że w MBO, cel nie jest tożsamy z wynikami czy wskaźnikami np. efektywności. Cel nie musi być mierzalny, ponieważ jest obrazem przyszłości, do której będziemy dążyć. Natomiast wskaźniki mogą służyć do monitorowania postępów, jednak nie mogą same w sobie stanowić celu. Pojawiają się w tym wszystkim dwie zależne od siebie jednostki; pracownik i manager. Nie jest to jednak typowa relacja hierarchiczna, ponieważ opiera się na zaufaniu i na tym, że to pracownik, a nie manager wyznacza cele sam dla siebie. Kierownik jest odpowiedzialny za akceptację celów, ich realizację i wsparcie pracownika.

Do czego w takim razie służy zarządzanie przez cele? Głównym celem MBO jest zwiększenie samodzielności pracowników, pobudzenie ich kreatywności, motywacji i ambicji przez to, że sam pracownik może wyznaczać cele. Ma się to przełożyć na jego zadowolenie, rozwój, identyfikację z firmą i podnoszenie kwalifikacji. Jaką rolę w tym procesie pełni manager? Po pierwsze nie powinien przeszkadzać, po drugie pomaga korelować cele przedsiębiorstwa z celami postawionymi przez pracownika, jest też w stanie ocenić, czy przyniesie to korzyść firmie. Ważne jest aby w całym procesie nie demotywować pracownika nieustanną kontrolą, ograniczeniami czy przerzucaniem odpowiedzialności za rezultaty na zespół. Kierownik może natomiast realnie wpływać na efektywność pracowników, przez wsparcie i tworzenie funkcjonalnego środowiska pracy.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: metod wspólnego wyznaczania celów, znajomości zasad MBO, sposobów formułowania celów, skutecznej komunikacji z pracownikami, motywowania pracowników, wspierania w rozwoju, diagnozę barier w realizacji celów, uwarunkowań realizacji celów, wyznaczania priorytetów i organizacji pracy czy łączenia celów pracowniczych z organizacyjnymi.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

 • wzrost identyfikacji pracowników z firmą
 • umiejętna organizacja pracy
 • jasne formułowanie celów
 • zespołowe wyznaczanie celów
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników
 • budowania autorytetu lidera
 • zmniejszenie ilości trudnych sytuacji
 • wsparcie pracowników w rozwoju i realizacji planów
 • tworzenie partnerskich relacji w zespole
 • analiza przeszkód utrudniających realizacje celów
 • skuteczna realizacja celów organizacyjnych

Zapytaj o:

RHR +