Zarządzanie talentami

 • W jaki sposób zarządzanie talentami przełoży się na nasz biznes?
 • Może nasza firma jest za mała aby zrealizować ten projekt?
 • Jak w praktyce identyfikować potencjał i talent pracownika?

To pytania, które pojawiają się podczas rozmów z naszymi klientami. W czasie niedoboru lub braku specjalistów, obaw o utratę wykwalifikowanych pracowników czy zapewnienie niewielkich możliwości awansu np. ze względu na płaską strukturę organizacyjną, niezbędne może okazać się skorzystanie z tzw. Talent Managment, czyli zarządzania talentami. Bez względu na to czy pracujemy w MŚP czy w dużym przedsiębiorstwie, dbanie o rozwój najbardziej utalentowanych pracowników powinno być jednym z priorytetów organizacji. Wartość jaką przynosi firmie kadra najlepszych pracowników, często ma wpływ nie tylko na finansowe wyniki przedsiębiorstwa, ale również na atmosferę pracy, zaufanie i wizerunek pracodawcy na zewnętrz.

Czym jest zarządzanie talentami? Z jednej strony skupia się na selekcji i wyborze pracowników najbardziej wartościowych dla organizacji, z drugiej, jest to swoistego rodzaju opieka nad ich funkcjonowaniem i rozwojem w przedsiębiorstwie. Najłatwiej wdrożyć program zarządzania talentami przy wsparciu managerów i doświadczonych specjalistów, którzy pomogą szkolić i przekazywać wiedzę pracownikom. Możemy również skorzystać z możliwości rozwoju pracownika poprzez jego udział w projektach i realizację nowych, niestandardowych zadań. Natomiast bardzo istotne jest to aby indywidualna ścieżka rozwoju utalentowanego pracownika była skorelowana z możliwościami technicznymi i merytorycznymi organizacji.

Wsparcie RHR+ w opracowaniu programu zarządzania talentami może obejmować:

 • analizę i aktualizację istniejącego programu dla High Potentials
 • identyfikację kluczowych stanowisk
 • rozpoznanie potrzeb personalnych w każdej z grup stanowisk
 • identyfikacje potrzeb rozwjowych np. przy wykorzystaniu Development Center
 • stworzenie listy kompetencji potrzebnych w organizacji
 • opracowanie metodyki identyfikacji talentów
 • opracowanie metodyki rekrutacji i selekcji utalentowanych pracowników
 • opracowanie zbioru interwencji – działań zmierzających do doskonalenia kompetencji
 • opracowanie założeń akcji informacyjnej dla pracowników zaangażowanych w program
 • opracowanie zasad oceny pracowników objętych programem zarządzania talentami 
 • stworzenie regulaminu programu zarządzania talentami wraz z kartami procesów

W ramach realizacji szkolenia poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: definiowania i identyfikacji talentów, diagnozowania kompetencji pracowników, dbania o rozwój wartościowych pracowników, poznania i wykorzystania w praktyce narzędzi zarządzania talentami, metod tworzenia ścieżek karier, sposobów rozwijania talentów w organizacji, monitorowania procesu rozwoju pracownika, opracowania programu zarządzania talentami, inspirowania i pobudzania potencjału pracowników czy tworzenia odpowiedniego klimatu organizacyjnego do wdrożenia projektu.

Jakie korzyści przyniesie realizacja programu lub udział w szkoleniu:

 • pozyskanie i utrzymanie wartościowych talentów w organizacji
 • zmniejszenie kosztów rekrutacji i odejść pracowników
 • zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników
 • poznanie metod i narzędzi zarządzania talentami
 • budowę pozytywnego wizerunku firmy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • tworzenie przyjaznego środowiska pracy
 • przejrzystość ścieżek karier i możliwości awansu pracowników
 • kreowanie standardu procesu zarządzania talentami
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku pracowników

Zapytaj o:

RHR +