Zarządzanie projektami

Chociaż projekt i proces są to dwie różne rzeczy, pewnie wiele razy spotkaliśmy się z ich wymiennym stosowaniem. Proces to szereg następujących po sobie czynności, najczęściej powtarzalnych w określonym czasie. Natomiast projekt jest to jednorazowe, niepowtarzalne działanie posiadające cel, założony wynik, ramy czasowe, a co najważniejsze uwzględniający wykorzystanie zasobów ludzkich. Najczęściej efektem zakończenia projektu jest wdrożenie / realizacja procesu.

Zarządzanie projektem to z reguły złożone działanie. Aby efektywnie zarządzać projektem, musimy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę i określić m.in. zakres projektu, cel, harmonogram, budżet czy dostępne zasoby. Projektem zarządza lider. Do jego zadań będzie również należało określenie ról, zaangażowania, i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Oczywiście, nie zawsze lider jest w stanie wszystko przewidzieć i zaplanować. W trakcie realizacji projektu może pojawić się wiele zmiennych, które najczęściej mają wpływ na czas jego realizacji. Aby osiągnąć zamierzony cel, powinniśmy jako liderzy wykazać się m.in. umiejętnościami: planowania i organizacji, kierowania zespołem, zapewnienia odpowiedniego obiegu informacji, a ponadto znajomością faz projektu czy dobrym gospodarowaniem – czasem, budżetem i zasobami.

Skuteczne zarządzanie projektem pozwoli zoptymalizować wiele działań i odpowiednio pokierować potencjałem zespołu projektowego.

W trakcie szkolenia poszerzymy kompetencje uczestników m.in. w zakresie: znajomości faz projektu, posługiwania się dokumentacją projektową, technik komunikacji, metod zarządzania projektami, wykorzystywania dostępnych zasobów, narzędzi planowania i organizacji pracy czy odpowiedniego reagowania na zmiany i trudności w projekcie.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • umiejętne wykorzystywanie narzędzi do zarządzania projektami
  • tworzenie odpowiednich warunków pracy nad projektem
  • optymalizacje budżetu i zasobów
  • realizacja projektów zgodnie z harmonogramem
  • prawidłowe szacowanie kosztów projektu
  • sprawne korzystanie z technik komunikacyjnych
  • poznanie metod planowania i organizacji pracy
  • znajomość faz projektu i składowych jego efektywności
  • rozwój działań strategicznych z punktu widzenia organizacji

Zapytaj o:

RHR +