Budowanie zespołu

Różnorodność osobowości, cech charakteru, kompetencji czy doświadczenia powoduje, że każdy pracownik sam w sobie stanowi indywidualność i w związku z tym ma inne predyspozycje do pełnienia konkretnej roli w zespole. Mimo tak oczywistych stwierdzeń, bardzo często dochodzi do zaburzeń pracy w zespole, ze względu na odmienne wizje czy źle przypisane funkcje. Czasami też dochodzi do sytuacji gdy kierownik zespołu wymaga współpracy między osobami powodującymi konflikty lub trudne sytuacje, co w konsekwencji wpływa na spadek efektywności pozostałych pracowników.

Kadra managerska/kierownicza w głównym stopniu odpowiada za prawidłową pracę podległych pracowników. Będąc na pierwszej linii frontu, są w stanie najszybciej identyfikować talenty, ocenić potencjał i predyspozycje członków zespołu oraz co najważniejsze stworzyć atmosferę i klimat konstruktywnej pracy opartej na wzajemnej pomocy i zaufaniu. Kadra managerska powinna także znać swoje mocne strony i obszary do rozwoju, po to aby rozwijać konkretne kompetencje, nieodzowne w kierowaniu zespołami o różnym charakterze.

W trakcie szkolenia poszerzymy wiedzę i umiejętności uczestników m.in. w zakresie: efektywnej komunikacji z pracownikami, barier w przepływie informacji, faz rozwoju zespołu, podnoszenia skuteczności współpracy, zaangażowania pracowników, technik motywowania, budowania pozytywnych relacji, stylów zachowań i ról zespołowych, reagowania na trudne sytuacje czy konstruowania informacji zwrotnej.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • budowa naturalnej roli lidera zespołu
  • poznanie narzędzi skutecznej komunikacji
  • efektywna organizacja pracy członków zespołu
  • diagnozę swoich mocnych i słabych stron
  • wzmocnienie więzi i partnerskich relacji w zespole
  • zwiększenie zaangażowania i efektywności pracowników
  • sprawne reagowanie na trudne sytuacje
  • umiejętne motywowanie pracowników
  • poznanie faz i etapów tworzenia zwycięskich zespołów
  • świadome rozpoznawanie potencjału poszczególnych członków zespołu

Zapytaj o:

RHR +