Leadership / Przywództwo

Jakie są różnice między managerem / kierownikiem a liderem? Manager skupia swoją uwagę na dobrym zarządzaniu zespołem, organizowaniu, porządkowaniu, realizacji zadań i osiągnięciu postawionych celów. Kontroluje pracę zespołu, stara się eliminować ryzyko. Natomiast rolą lidera jest inspirowanie pracowników, motywowanie ich do działania, wzbudzanie w nich entuzjazmu. Lider to osoba, które posiada wizję, ustala kierunki działania, potrafi podjąć ryzyko; działa nie tylko poprzez formalne kanały komunikacji, ale również na płaszczyźnie nieformalnej.

Każdy lider charakteryzuje się specyficznymi cechami osobowości, które pozwalają mu na zarażanie entuzjazmem i inspirowanie pracowników. Jedną z nich jest charyzma. Podstawowe znaczenie słowa charyzma, to „dar boży”. Dzisiaj określa się charyzmatyczną osobę wyjątkową, wyróżniającą się swoimi umiejętnościami i zachowaniem na tle reszty społeczeństwa. Jednak nie każdy lider musi być charyzmatyczny. Z drugiej strony, nie każdy zespół potrzebuje charyzmatycznego lidera. Najważniejsze jest wypracowanie autorytetu, ponieważ to on pozwala w realny sposób wpływać na pracę członków zespołu. Świadome przywództwo pomaga rozwijać indywidualny potencjał pracowników, odkrywać ich talenty czy nieujawnione kompetencje, żeby w rezultacie wspólnie osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Na naszych warsztatach poszerzymy wiedzę oraz wzbogacimy umiejętności uczestników m.in. w zakresie: budowania autorytetu lidera, czynników angażujących pracowników, technik motywacyjnych, metod pozytywnego wywierania wpływu, udzielania informacji zwrotnych, umiejętnego organizowania pracy, podnoszenia efektywności zespołu, rozwijania potencjału pracowników, rozwiązywania konfliktów, poznania narzędzi przywódczych, zarządzania zmianą czy inspirowania pracowników.

Jakie korzyści przyniesie udział w szkoleniu:

  • analizę własnego stylu przywództwa
  • poznanie technik pozytywnego wywierania wpływu
  • poznanie metod efektywnego przewodzenia zespołowi
  • zwiększenie motywacji pracowników
  • kształtowanie autorytetu lidera
  • tworzenie inspirującego środowiska pracy
  • budowa partnerskich relacji w zespole
  • umiejętne dbanie o zaangażowanie i rozwój pracowników
  • zwiększenie efektywności pracy
  • poznanie technik udzielania informacji zwrotnej

Zapytaj o:

RHR +